فنجان و نعلبکی

کد محصول : JX35-C001-02
قیمت : 0
JX35 - C001 - 01 فنجان قهوه خوری (80ml)
JX35 - C001 - D01 نعلبکی قهوه خوری  (11cm)
JX35 - C001 - 02 فنجان چای خوری  (220ml)
JX35 - C001 - D02 نعلبکی چای خوری  (13cm)